Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Anila Cosmetics

Artikel 1 Definities

 1. Anila Cosmetics is een bedrijf dat zicht richt op de verkoop van natuurlijke cosmetica, een en ander in de meest ruime zin.

 2. IndezeAlgemenevoorwaardenwordtonder'Klant'verstaan:denatuurlijkepersoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Anila Cosmetics ̇ en Anila Cosmetics de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan:de rechtsbetrekking tussen Anila Cosmetics en Klant, een en ander in meest ruime zin.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Anila Cosmetics en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende de verkoop van natuurlijke make-upproducten, alsmede alle andere door Anila Cosmetics ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: deWebsite www.anilacosmetics.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klanten Anila Cosmetics gesloten Overeenkomsten waarbij Anila Cosmetics Diensten aanbiedt of producten levert.

 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Anila Cosmetics overeengekomen.

 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. De Klant kan bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling.

 3. Als Anila Cosmetics een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Anila Cosmetics kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Anila Cosmetics zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

 2. Anila Cosmetics heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Bij het inschakelen van derden zal AnilaCosmetics de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen.

 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AnilaCosmetics aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Anila Cosmetics worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anila Cosmetics zijn verstrekt, heeft Anila Cosmetics het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

 5. De Klant draagt er zorg voordat AnilaCosmetics zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 6. Indien voor de uit voering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Anila Cosmetics hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Anila Cosmetics dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Retournering

 1. Indien Klant een consument is, kunnen Producten kosteloos geretourneerd worden binnen veertiend (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.

 2. Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt.

 3. Klant is gedurende deze veertien(14)dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, is het niet toegestaan de sealing van het product te verwijderen. Indien de sealing verbroken is, neemt Anila Cosmetics het product niet retour of is zij niet tot vergoeding van het geretourneerde product gehouden. Tester zijn te alle tijden niet te retourneren.

 4. Klant kan het Product retour sturen via een zelf gekozen post bedrijf, hier heeft u 14 dagen de tijd voor. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.

 5. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren dient Klant het herroepingsformulier in te vullen en een mail te sturen naar info@anilacosmetics.nl om de retourzending aan te melden, hier heeft u 14 dagen de tijd voor na ontvangst product. Indien de sealing intact is, zal Anila Cosmetics de retourzending accepteren en tot terugbetaling overgaan.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Anila Cosmetics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Anila Cosmetics goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.

 2. Voorts is AnilaCosmetics bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Anila Cosmetics gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling is niet mogelijk, tenzij de bestelling nog niet is verzonden.

 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Anila Cosmetics.

 3. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.

 4. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

 1. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

 2. Anila Cosmetics heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 3. Betaling geschiedt via betalingsdienst Mollie. Mollie biedt verschillende betalingsmogelijkheden aan Klant, waaruit Klant vrijelijk kan kiezen.

 4. Voorbestellingen binnen Nederland en België met een gewicht onder de 2kilo vraagt Anila Cosmetics 3,80 euro verzendkosten. Voor bestellingen met een hoger gewicht rekent Anila Cosmetics 6,50 euro verzendkosten. Wanneer een bestelling als brievenbuspost kan worden verzonden en onder de 100 gram bedraagt, bedragen de verzendkosten 1,50 euro.

 5. Indien de bestelling meer dan 35 euro bedraagt, zal AnilaCosmetics geen verzendkosten in rekening brengen.

 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Anila Cosmetics mede te delen.

 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien AnilaCosmetics besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9 Verzending en bezorging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit de statutaire vestigingsplaats van Anila Cosmetics.

 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.

 3. Anila Cosmetics bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Anila Cosmetics kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.

 4. De levertermijn van AnilaCosmetics is afhankelijk van de bestelling. Anila Cosmetics streeft er naar om binnen 5 dagen na bestelling te leveren. Dit is echter geen fatale termijn.

 5. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Anila Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 2. De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Anila Cosmetics nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Anila Cosmetics enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.

 3. Anila Cosmetics is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Anila Cosmetics, verleent de Klant de bevoegdheid aan Anila Cosmetics om, als een door Anila Cosmetics ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.

 4. Anila Cosmetics is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 5. Anila Cosmetics is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 1. Anila Cosmetics is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

 2. DeKlantvrijwaartAnilaCosmeticsvooraansprakenvanderden,vanwelkeaard ook, die verband houden met de Diensten.

 3. IndienAnilaCosmeticsaansprakelijkwordtgehouden,zalzijuitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Anila Cosmetics met betrekking tot haar Diensten.

 4. DeaansprakelijkheidvanAnilaCosmeticsisbeperkttothetdoordeverzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Anila Cosmetics niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

 5. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Anila Cosmetics.

11.Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Anila Cosmetics, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Anila Cosmetics zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Anila Cosmetics, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. Ingeval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Anila Cosmetics overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Anila Cosmetics heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 12 Garantie

 1. Anila Cosmetics biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Anila Cosmetics de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Anila Cosmetics te worden gemeld.

 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

 3. De garantie is eveneens niet vantoepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

 1. Indien AnilaCosmetics herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.

 2. Het in de algemene voorwaarden bepaalde terzake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 13 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan Anila Cosmetics te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Anila Cosmetics overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Anila Cosmetics kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Anila Cosmetics behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Anila Cosmetics van gegevens. Klant zal Anila Cosmetics vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@anilacosmetics.nl of telefonisch te melden via 085-0470231. Daarnaast kunt u ook een melding doen bij het Europees ORD-Platform, deze is te vinden op http:// ec.europa.eu/odr. Wanneer u klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.


Artikel 17 Identiteit van Anila Cosmetics

 1. Anila Cosmetics is bij de KvK geregistreerd onder nummer 67873545 en draagt btw-identificatienummer NL001643273B12. Anila Cosmetics is gevestigd aan Hof ter Bergen 8 (2861 DR) te Bergambacht.

 2. Anila Cosmetics is per e-mail te bereiken via info@anilacosmetics.nl of middels de Website www.anilacosmetics.nl en telefonisch op 085-0470231.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. OpderechtsverhoudingtussenAnilaCosmeticsenhaarKlantisNederlandsrecht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Anila Cosmetics en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Den Haag, zittingsplaats Gouda.

Artikel 19 Slotbepalingen

1. Deze Algemene voorwaarden zijn te allentijde in te zien op de Website www.anilacosmetics.nl en opvraagbaar per e-mail via info@anilacosmetics.nl.